Title: GRANTS PROGRAMME (GP-2014: Freedom from Torture) for Civil Society.

Reg. no.:EoI14/00760

Launch date: 24 February 2014, 08:00 (GMT+2:00)

Deadline: 17 March 2014, 10:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

Объявление на русском находится ниже. You can find the announcement in English below.


Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” este finanţat de către Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova în consultare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Fundația Est Europeană și Fundația Soros-Moldova. Scopul acestui Proiect este de a contribui la prevenirea torturii și luptei împotriva impunității pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, în special în ceea ce privește femeile şi bărbaţii cei mai vulnerabili cu dezabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice. Proiectul își propune, de asemenea, să sporească capacitățile organizațiilor societății civile (OSC) în monitorizarea și raportarea cu privire la implementarea strategiilor, planurilor naţionale anti-tortură, şi aplicarea legislației naționale.

Pentru a atinge acest scop, Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non-guvernamentale şi mijloacelor de informare în masă înregistrate pe teritoriul Moldovei, inclusiv celor din regiunea transnistreană. Proiectele aprobate spre finanțare vor fi implementate în perioada martie 2014 până în luna noiembrie 2015 (perioada de implementare având o durată de la 16 până la 21 luni).

În cadrul acestui Program de Granturi, vor fi selectate două (2) proiecte în valoare de până la 13,500 dolari SUA pentru fiecare proiect.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este: luni, 17 martie 2014, ora 10:00 (ora locală a Moldovei). Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Informații mai detaliate privind Programul de Granturi puteți găsi in Anunțul de lansare și Ghidul Solicitantului atașate mai jos.


Проект «Укрепление национального потенциала для защиты наиболее уязвимых лиц от пыток в Республике Молдова» финансируется Европейским Союзом и со-финансируется и реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций в Молдове при консультациях с Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека, Восточно-европейским Фондом и Фондом Сороса – Молдова. Цель данного Проекта - способствовать предотвращению пыток и борьбе с безнаказанностью на всей территории Республики Молдова, в том числе в Приднестровском регионе, в особенности относительно наиболее уязвимых женщин и мужчин с психосоциальными и умственными ограниченными способностями, находящихся в психиатрических медицинских учреждениях. Проект направлен также на повышение потенциала организаций гражданского общества (ОГО) в сфере проведения мониторинга и представления докладов о реализации стратегий и национальных планов по борьбе с пытками, а также применении национального законодательства.

Для достижения этой цели, проект «Укрепление национального потенциала для защиты наиболее уязвимых лиц от пыток в Республике Молдове» запускает Программу грантов для НПО и средств массовой информации, зарегистрированных на территории Республики Молдова, в том числе в Приднестровском регионе. Проекты, утвержденные для финансирования, должны быть осуществлены с марта 2014 по ноябрь 2015 года (период реализации проекта должен быть продолжительностью от 16 до 21 месяца).

В рамках этой Программы грантов будут отобраны два (2) проекта на сумму до 13,500 долларов США на каждый проект.

Заявки принимаются до 10:00 часов местного времени в Молдове в понедельник, 17 марта 2014. Заявления, поступившие после этого срока, рассматриваться не будут.

Более детальную информацию о Программе грантов Вы можете найти в приложенных ниже Объявлении о конкурсе и Руководстве для соискателя финансирования.


The Project "Strengthening National Capacities to Protect the Most Vulnerable from Torture in Moldova" is funded by the European Union and co-funded and implemented by the United Nations Development Programme in Moldova in consultations with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the East Europe Foundation and the Soros Foundation – Moldova. The goal of this Project is to contribute to the prevention of torture and fighting against impunity on the whole territory of the Republic of Moldova, including Transnistrian region, especially in respect of the most vulnerable women and men with psycho-social and intellectual disabilities in mental health facilities. The Project also aims at raising capacities of civil society organisations (CSOs) in monitoring and reporting on the implementation of national anti-torture related strategies, plans and application of legislation.

In order to meet this goal the "Strengthening National Capacities to Protect the Most Vulnerable from Torture in Moldova" Project announces an Expression of Interest for Grants opened to NGOs and mass-media registered in the Republic of Moldova, including Transnistrian region. The projects approved for funding should be implemented from March 2014 to November 2015 (implementation period should be from 16 to 21 months).

Within this Expression of Interest, two (2) projects of up to 13,500 USD for each project will be selected.

Deadline for submission of proposals: Monday, 17 March 2014, 10:00 (Moldova local time). Applications received after the deadline will not be considered.

You can find more detailed information on the Expression of Interest in the Grants Announcement and Applicant’s Guidelines attached below.


Supporting documents:

GP-2014-1 Руководство для соискателя финансирования Adobe

GP-2014-1 Объявление о конкурсе Adobe

GP-2014-1 Cerere de Finantare Microsoft

GP-2014-1 Anunt de lansare Adobe

GP-2014-1 Ghidul Solicitantului Adobe

GP-2014-1 Application Form Microsoft

GP-2014-1 Applicant's Guidelines Adobe

GP-2014-1 Grants Announcement Adobe

EoI14-00760 Letter of Invitation Adobe

GP-2014-1 Запрос на финансирование Microsoft
Disclaimer
Material appearing on this website may include advertising and other material submitted by UN Agencies in Moldova, and this website may provide links to other websites operated by UN Agencies in Moldova and/or third parties. It is the responsibility of such UN Agencies and third parties to ensure that material published on this website is accurate and free of omissions and that it complies with all relevant laws and regulations. UNDP Moldova disclaims all responsibility for any error, omission or inaccuracy in such material or its failure to comply with any relevant laws or regulations.

 

UN Partner Agencies