Title: Studiul “Gender şi Schimbările climatice” în Republica Moldova.

Reg. no.:RfQ15/01170

Launch date: 07 December 2015, 14:24 (GMT+2:00)

Deadline: 18 December 2015, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Request for Quotation

Category: General

markup language 2

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului (beneficiar) prin intermediul Proiectului ADA/PNUD “Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Beneficiarului, să apeleze cu setul de documente pentru a presta serviciile specificate în Caietul de Sarcini (Anexa 1), care poate fi descărcat de pe următorul link: http://adapt.clima.md/public/files/ProiectADA_UNDP_TOR_Studiu_GENDER.pdf

 

Serviciile

Cantitatea și locul prestării lor

Termenii de prestare

Prestarea de servicii în realizarea unui studiu “Gender și Schimbările climatice” în Republica Moldova

Locul prestării serviciilor:

MD 2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156A, of. 36

 

Caietul de Sarcini /ToR este prezentat în Anexa 1

Termenii de prestare a serviciilor sunt stabiliți în Caietul de Sarcini /ToR (Anexa 1).

 

Eligibili pentru acest apel sunt organizațiile, care la momentul apelării corespund următoarelor criterii generale de eligibilitate:

 1. ONG-uri, SRL-uri, alte entități  înregistrate în mod oficial în Republica Moldova
 2. Experiență de minimum 5 ani de cercetare și analiză în domeniul social și de gen;
 3. Experiență în domeniul schimbărilor climatice
 4. Experiență de lucru cu factorii de decizie și alți actori relevanți la nivel local și central, în special în domeniul politicilor sociale și de gen și schimbărilor climatice
 5. Experiență de lucru cu organizații internaționale și / sau programe guvernamentale privind domeniile de referință este un avantaj
 6. Respectarea standardelor și principiile ONU. 

Setul de documente solicitat pentru calificarea operatorilor economici include următoarele:

 1. Formular informativ despre ofertant (F3.3*),
 2. Certificat de înregistrare a întreprinderii - copie emisă de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului;
 3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);
 4. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;
 5. Certificat de atribuire a contului bancar;
 6. CV-urile membrilor responsabili ai grupului de creație, participanți la elaborarea a 3 Loturi
 7. Ultimul raport financiar, copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului;
 8. Lista serviciilor și graficul îndeplinirii( F4.2*);
 9. Oferta cu specificații tehnice și preț, inclusiv devizul de cheltuieli detaliat

Setul de documente pe suport de hârtie sigilat în două plicuri (în original si copie) trebuie să fie trimis pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156A, of. 36 nu mai târziu de 18 decembrie, 2015, ora 16:00.

 

Dacă solicitați anumite clarificări, Vă rugăm să le adresați la poșta electronică: adapt@clima.md

 

Notă: *- Aceste documente se vor prezenta în conformitate cu formatul expus în HG nr.763 din 11.10.2012.

Supporting documents:

Anunt Microsoft

Caiet de Sarcini Adobe
Disclaimer
Material appearing on this website may include advertising and other material submitted by UN Agencies in Moldova, and this website may provide links to other websites operated by UN Agencies in Moldova and/or third parties. It is the responsibility of such UN Agencies and third parties to ensure that material published on this website is accurate and free of omissions and that it complies with all relevant laws and regulations. UNDP Moldova disclaims all responsibility for any error, omission or inaccuracy in such material or its failure to comply with any relevant laws or regulations.

 

UN Partner Agencies